Планини 

Върбишка планина

Върбишка планина е планина, дял от Източна Стара планина, в области Бургас, Шумен и Варна между Върбишкия проход и Лудокамчийския пролом. По северното ѝ подножие преминава условната граница между Източния Предбалкан и Източна Стара планина

Върбишка планина се издига в средната част на Източна Стара планина с посока изток-запад, с дължина около 55 km и ширина 10-15 km. На север със стръмни склонове се спуска към историко-географската област Герлово и Ришката котловина, а Веселиновският пролом на Брестова река (десен приток на Голяма Камчия) я отделя от Драгоевска планина на Източния Предбалкан. На североизток долината на река Голяма Камчия я отделя от Роякското плато на Източната Дунавска равнина. На юг и югоизток долината на река Луда Камчия и нейният пролом я отделят от Карнобатска и Камчийска планина. На запад долината на река Герила (десен приток на Голяма Камчия), Върбишкия проход (870 м н.в.) и долината на Садовска река (ляв приток на Луда Камчия) я отделят от Котленска планина.

Най-високата ѝ точка е връх Калето (898,6 м), разположен в най-западната ѝ част, в близост до Върбишкия проход. На изток и североизток планината постепенно се понижава и завършва с ниска хълмиста част до язовир „Цонево“ и долината на Голяма Камчия.

Планината е оформена върху Котленската антиклинала и е изградена от триаски, юрски и кредни варовици, пясъчници и мергели. Северните ѝ склонове към Герлово и Ришката котловина са стръмни, а южните по-полегати, разчленени от левите притоци на Луда Камчия. От планината извират реките Герила и Елешница (леви притоци на Голяма Камчия) и множество други по-малки реки вливащи в Голяма Камчия и Луда Камчия. Почвената покривка е плитка, представена от кафяви и канелени горски почви. Върбишка планина е силно залесена с букови и дъбовогабърови гори.

В западната, висока част на планината липсват населени места, а в източната, която е значително по-ниска са разположени селата: Дюля, Звезда, Каравельово, Соколец, Струя и Трънак в Бургаска област и селата Лопушна, Медовец, Партизани и Поляците във Варненска област.

В планината са създадени четири защитени местности: „Момин град“, „Куза скок“, „Калфата“ и „Чудните скали“. Изградени 3 хижи: „Върбишки проход“ (в най-западната част, в близост до Върбишкия проход), „Веселиновски пролом“ (в близост до Веселиновския пролом) и „Чудните скали“ (до село Струя)

По западната граница на планината и през средата ѝ преминават участъци от два пътя от Държаваната пътна мрежа:

  • По западната ѝ граница, през Върбишкия проход, на протежение от 28,7 km преминава участък от първокласен път № 7 Силистра — Шумен — Ямбол — ГКПП „Лесово“.
  • През средата на планината, през Ришкия проход, на протежение от 11,3 km, преминава участък от второкласен път № 73 Шумен — Смядово — Карнобат.

Последни публикации

Leave a Comment