Планини 

Същинска Средна гора

Планината е изградена предимно от гнайси, гранити, мергелно-варовити седименти и вулканогенни материали, които обуславят и наличието на богати медно-рудни находища („Елшица“, „Асарел“, „Медет“ и др.) и минерални извори (Панагюрска баня, Стрелча, Красново, Старо Железаре, Хисаря, Клисура и др.). Климатът е преходно-континентален, а по най-високите части — планински. Цялата планина попада във водосборния басейн на река Марица, като от нея извират множество леви притоци на Марица — Тополница, Луда Яна (с левия си приток Стрелчанска Луда Яна), Потока, Пясъчник (с десния си приток Калаващица) и др. и десни притоци на река…

Прочети още