Планини 

Планина Драгойца

Драгоица (или Драгойца) е планински рид в Западния Предбалкан (Ботевградски Предбалкан), Софийска област и области Враца и Ловеч.

Планинския рид Драгоица се издига във вътрешната структурна ивица на Западния Предбалкан, т.н. Ботевградски Предбалкан. На север склоновете на рида се спускат стръмно към Батулска река (западна, десен приток на Искър) и Батулска река (източна, ляв приток на Панега), които отделят рида от Карлуковската хълмиста област. На изток и югоизток със стръмни, на места отвесни склонове Драгоица се спуска към град Ябланица, в района на който чрез ниска седловина (456 м) се свързва с рида Лисец. На запад и юг, където склоновете на рида са в по-голямата си част отвесни рида Драгоица достига до долината на река Малки Искър, която го отделя от ридовете Гола глава (на запад) и Лакавица (на юг).

Рида Драгоица има почти правоъгълна форма, като от запад на изток дължината му е около 16 км, а ширината му от север на юг варира от 8 до 14 км. Максимална височина е връх Нишана (956,5 м), издигащ се в източната част на рида, на 3,3 км по права линия западно от град Ябланица. Северните, западните и южните части на Дрогоица се отводняват от десните притоци на река Малки Искър, а североизточните — от Батулска река (източна) и нейните десни притоци.

Билото на рида е широко и плоско, изградено от долнокредни (титонски[1]) варовици, моделирани в Драгойнинската синклинала. По-голямата част от рида е заета от редки церово-горунови гори и пасища. Тук-таме има и обработваеми земи.

Във вътрешността на рида и по неговите склонове са разположени 12 населени места, в т.ч. 1 град и 11 села:

Последни публикации

Leave a Comment